The Biggest Spectacle in the World | Along the Walk, Walk.1 | 9th – 16th April 2023 | Along Ledava river

[English and French version below]

Največji spektakel na svetu
Mathilde Vrignaud in DISKOlektiv – Along the Walk, Walk.1

Mathilde Vrignaud in DISKOlektiv med 9. in 16. aprilom hodita vzvratno ob reki Ledavi po pokrajinah Goričkega, Prekmurja in Prlekije.

Ritenska hoja, ki je že sama po sebi spektakel, upočasni hojo in razširi zaznavanje. Tako vsaka podrobnost pokrajine, ki jo opazujemo, postane enako vredna naše pozornosti, kot se to rado zgodi na odru. In s tem postanemo soavtorice_ji in opazovalke_ci Največjega spektakla na svetu.

Toplo vas vabimo, da se pridružite Mathilde in DISKOlektivu na kateremkoli delu njune ritenske hoje in tako postanete soavtorji_ce in gledalci_ke Največjega spektakla na svetu.

Načrtovano pot hoje najdete na https://tinyurl.com/atwwalk1. Pot lahko Mathilde in DISKOlektiv zanese kam drugam, zato je najbolje, da pokličete DISKOlektiv na 040226981 in preverite, kje se trenutno nahajata ter kam jo natančneje mahata, da se jima lahko priključite.

Lahko pa se jim pridružite na vnaprej določenih lokacijah:

 • V ponedeljek, 9. aprila, ob 18.00 v Topolovcih (Vaško kulturni dom), kjer bomo eno uro hodili vzvratno, nato pa se o doživetem pogovarjali v Vaško kulturnem domu.
 • V torek, 10. aprila, v vaseh Brezovci, Puževci, Lemerje (točno zbirno mesto bo jasno tekom dneva), kjer bomo eno uro hodili vzvratno in tako ponovili pot, ki jo bosta Mathilde in DISKOlektiv opravila že prej taisti dan.
 • V nedeljo, 16. aprila, ob 12.00 v Pince-Marofu (zbirno mesto https://goo.gl/maps/sz6UVpdDZGJJnB7Q7), kjer bomo eno uro hodili vzvratno po gozdu, uživali na pikniku na tromeji (Slovenija, Madžarska, Hrvaška) in se nato ritensko vrnili v Pince-Marof.
 • Za prevoz iz Ljubljane v Pince-Marof se obrnite na Juša (+386 31 427 846, jus.milcinski@gmail.com): odhod iz Ljubljane bo približno ob 9.30, odhod iz Pince-Marofa po dogodku okvirno ob 17.00, v Ljubljano prispemo okoli 19.30.

ALONG THE WALK
Along the Walk / Vzdolž poti je mednarodni projekt uprizoritvenih umetnosti na temo upočasnitve. Razvija in raziskuje nove oblike umetniškega ustvarjanja in produkcije, ki so v skladu s koncepti upočasnjevanja, okoljske ozaveščenosti, socialne vključenosti, medkulturnega dialoga in kolektivnega dela. Njegovo jedro so umetniški pohodi: 14 hoj, ki jih na podeželju izvajajo umetniški dvojci iz 8 držav. Vsak mednarodni umetniški dvojec izvede dva desetdnevna pohoda po podeželskih območjih Nemčije, Slovenije, Italije, Francije in Belgije. Hoje so hkrati umetniška produkcija in raziskovalno orodje projekta. Umetnikom-raziskovalcem omogočajo, da razvijajo, preizkušajo in analizirajo svoje uprizoritvene metode skupaj z občinstvi, ki jih srečujejo vzdolž poti.

Več o projektu Vzdolž poti: http://alongthewalk.eu

DISKOLEKTIV
DISKOlektiv v vlogah kot so plesalec, performer, koreograf, klovn, učitelj, pisec, producent itd., in v formatih, kot so performans, instalacija, dogodek, klovnska predstava, publikacija, delavnica, predavanje itd. raziskuje igrivost. Nekoč je bil nastanjen v Ljubljani, zdaj pa prakticira nomadstvo – dela, živi in ustvarja v različnih krajih po Evropi.

MATHILDE VRIGNAUD
Mathilde Vrignaud je koreografinja, plesalka in performerka iz Pariza. Izobraževala se je na CNSMDP, Royaumont Abbey, CND ter v različnih programih v Evropi, ZDA in Indiji. Od leta 2011 v okviru različnih umetniškimi sodelovanj in znotraj Ensemble Lab // SEM razvija svoj multidisciplinarni koreografski pristop v različnih formatih. Hoja in improvizacija sta od leta 2015 ena od njenih temeljnih praks.

Projekt sofinancirajo: program Evropske unije Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.


The Biggest Spectacle in the World
Mathilde Vrignaud and DISCOllective – Walk.1

Between 9th and 16th April, Mathilde Vrignaud and DISCOllective walk backwards through the Slovenian countryside of Goričko, Prekmurje and Prlekija, roughly following the Ledava river.

Walking backwards, which in itself is already a spectacle, slows the walking and shifts and intensifies the perception. Each detail of the landscape we observe becomes equally worthy of our attention, as if it would be on a stage. Thus, we become at the same time co-authors and spectators of The Biggest Spectacle in the World.

You are kindly invited to join Mathilde and DISCOllective at any point of walking backwards and so become co-authors and spectators of The Biggest Spectacle in the World.

Here is the planned itinerary of the whole Walk.1 https://tinyurl.com/atwwalk1. The itinerary is subject to change. Check the actual itinerary with DISCOllective on +38640226981, so you can get exact details where you can join the backwalkers.

Beside that you can also join them on fixed places:

 • Mon 9th April, at 18.00, in Topolovci (Vaško kulturni dom) where we will walk backwards for an hour and afterwards have a discussion in Vaško kulturni dom;
 • Tue 10th April in the villages of Brezovci, Puževci, Lemerje (the exact gathering place will be clear during the day) where we will walk backwards for an hour, reiterating the path Mathilde and DISCOllective will do that day.
 • Sun 16th April, at 12.00, in Pince-Marof (meeting point https://goo.gl/maps/sz6UVpdDZGJJnB7Q7) where we will walk backwards in the woods for an hour, enjoy a picnic at the three borders (Slovenia, Hungary, Croatia) and again walk backwards back to Pince-Marof.
  *Contact Juš (+386 31 427 846, jus.milcinski@gmail.com) for transport from Ljubljana to Pince-Marof: leaving Ljubljana at cca. 9.30 and after the event leaving Pince-Marof at cca. 17.00, to arrive to Ljubljana around 19.30.

ALONG THE WALK
Along the Walk is an international performing arts project devoted to the main theme of deceleration. It is developing and exploring new forms of artistic creation that are in line with the concepts of deceleration, environmental awareness, social inclusion, intercultural dialogue and collective work. The core of it are The Walks : 14 walking artistic tours, led in rural areas by duos of artists from 8 different countries. Each international artistic duo performs two 10-day Walks in rural areas of Germany, Slovenia, Italy, France and Belgium. These Walks are both the artistic productions and the research tools of the project. They allow the artists-researchers to develop, test and analyze their performative methods together with the audiences they meet along the walk.

More on http://alongthewalk.eu

DISCOLLECTIVE
DISCOllective is DISCOvering a DISCOllocation of people, events, things, notions, beings; as a dancer, performer, choreographer, clown, teacher, writer, producer; and presents the discoveries in formats like performance, installation, happenings, clown acts, publication, workshop, lecture. Once being stationed in Ljubljana, Slovenia, DISCOllective now practices nomadism, working, living and creating in various places around Europe.

MATHILDE VRIGNAUD
Mathilde Vrignaud is a choreographer, dancer, performer, based in Paris. She trained at the CNSMDP, Royaumont Abbey, CND and in different programs in Europe, USA and India. Since 2011, with various artistic collaborations and Ensemble Lab // SEM, she has been developing her multidisciplinary choreographic approach in different formats. The walk and the improvisation are one of her basic practices since 2015.

The project is co-funded by: the European Union program Creative Europe, Ministry of Public Administration of the Republic of Slovenia and Ministry of Culture of the Republic of Slovenia.


Le Plus Grand Spectacle du Monde
Mathilde Vrignaud et DISCOllective – Marche.1

Entre le 9 et le 16 avril, Mathilde Vrignaud et DISCOllective marchent en arrière à travers la campagne slovène de Goričko, Prekmurje et Prlekija, en suivant approximativement la rivière Ledava.

En retournant la marche, qui est déjà en soi un spectacle, ils ralentissent et les perceptions s’intensifient. De nombeux détails du paysage surgissent comme dans un contexte scénique. Ainsi, nous devenons à la fois co-auteurs et spectateurs du Plus Grand Spectacle du Monde.

Vous êtes cordialement invités à rejoindre Mathilde et DISCOllective à n’importe quel moment de la marche arrière et à devenir ainsi co-auteurs et spectateurs du Plus Grand Spectacle du Monde.

Voici l’itinéraire prévu pour l’ensemble de la Marche.1 https://tinyurl.com/atwwalk1. L’itinéraire est susceptible d’être modifié. Vérifiez l’itinéraire réel auprès de DISCOllective au +38640226981, afin d’obtenir les détails exacts sur les endroits où vous pouvez rejoindre les marcheurs.

En outre, vous pouvez également les rejoindre à des endroits fixes :

 • Le lundi 9 avril, à 18h00, à Topolovci (Vaško kulturni dom) où nous marcherons à reculons pendant une heure avant d’avoir une discussion à Vaško kulturni dom;
 • Mardi 10 avril, dans les villages de Brezovci, Puževci, Lemerje (le lieu de rassemblement exact sera précisé au cours de la journée). Nous marcherons en arrière pendant une heure, en répétant le chemin que Mathilde et DISCOllective feront ce jour-là;
 • Dimanche 16 avril, à 12h00, à Pince-Marof (point de rencontre https://goo.gl/maps/sz6UVpdDZGJJnB7Q7) où nous marcherons à l’envers dans les bois pendant une heure, profiterons d’un pique-nique aux trois frontières (Slovénie, Hongrie, Croatie) et reviendrons à l’envers à Pince-Marof.
  *Contactez Juš (+386 31 427 846, jus.milcinski@gmail.com) pour le transport de Ljubljana à Pince-Marof : départ de Ljubljana vers 9h30 et pour le retour, départ de Pince-Marof vers 17h00. Arrivée à Ljubljana prévue aux alentours de 19h30.

ALONG THE WALK
Along the Walk est un projet international dans le secteur du spectacle vivant consacré au thème principal de la décélération. Il développe et explore de nouvelles formes de création artistique en accord avec les concepts de décélération, de sensibilisation à l’environnement, d’inclusion sociale, de dialogue interculturel et de travail collectif. Le cœur de ce projet sont les Marches : 14 marches artistiques à pied, menées dans des zones rurales par des duos d’artistes de 8 pays différents. Chaque duo artistique international effectue deux marches de 10 jours dans des zones rurales d’Allemagne, de Slovénie, d’Italie, de France et de Belgique. Ces marches sont à la fois les productions artistiques et les outils de recherche du projet. Elles permettent aux artistes-chercheurs de développer, de tester et d’analyser leurs méthodes performatives avec les publics qu’ils rencontrent tout au long de la marche.

Plus d’informations sur http://alongthewalk.eu

Le projet est cofinancé par : le programme Europe créative de l’Union européenne, le ministère de l’administration publique de la République de Slovénie et le ministère de la culture de la République de Slovénie.